Materiały dla radnych

XI Sesja Rady Miejskiej w Pilźnie w dniu 25.07.2019 r.

Pobierz “Ogłoszenie o zwołaniu XI sesji” sesja11.pdf – Pobrano 562 razy – 202 KB

Pobierz “Ogłoszenie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej” komisja11.pdf – Pobrano 179 razy – 30 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2019” 25072019_projekt1.pdf – Pobrano 51 razy – 226 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Pilzno” 25072019_projekt2.pdf – Pobrano 38 razy – 163 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Pilźnie” 25072019_projekt3.pdf – Pobrano 21 razy – 73 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilzno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.” 25072019_projekt4.pdf – Pobrano 39 razy – 160 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilzno, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze” 25072019_projekt5.pdf – Pobrano 66 razy – 95 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/241/2009 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 marca 2009 r.” 25072019_projekt6.pdf – Pobrano 92 razy – 122 KB

Pobierz “Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Pilzno” 25072019_projekt7.pdf – Pobrano 94 razy – 37 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników” 25072019_projekt8.pdf – Pobrano 93 razy – 36 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 18 czerwca 2019 r.” 25072019_projekt9.pdf – Pobrano 38 razy – 65 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Pilzno-„Strzegocice Zbiornik”-Etap I” 25072019_projekt10.pdf – Pobrano 93 razy – 191 KB

Pobierz “Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pilzno” 25072019_projekt11.pdf – Pobrano 27 razy – 219 KB